top of page

English:

 

 I weave

​ I mainly work with textiles and fabrics. The craftsmanship and technique in the work are important in my works, I have a fundamental interest in weaving. Therefore, the work process itself has a central role in how I achieve results. I constantly work with inspiration, which in turn turns into sketches on the fabric. 

 

The starting point for my works consists in the contrast between the woven and the finishing, which together form a whole. My work can be seen as an investigation of materiality and change processes. I work alternately with building up and breaking down structural forms in the works, as well as examining the balance point and an added risk. I explore techniques and finishing methods that challenge the material's endurance. I want to draw my works through several fields. I see the interaction between materials, the possibility of combining very different materials and let that guide testing and pure experiments. The materials' own powers are activated through mechanical processes such as tissue and physical combination. The aim is to combine this in a broader sense by processing mechanically produced structures into chemical reactions/processes that create new visual expressions. Results from both the testing of materials and the more experimental experiments will be able to produce new expressions, new visual formations and new ideas. It is the life and communication of the materials that govern the production methods, at the same time it is the basis from which I proceed, clear frameworks for production that I carry with me and break out of. In this way, I want to renew production methods, expand my knowledge of the materials and create new frameworks for the finished work.

 

I am concerned with time, meetings and people. Which form varying experiences of inner and outer landscapes. It is through these meetings that the titles come. They are open and poetic. Characterized by the energy and contact that takes place between people. It is my imprint, the person I am. 

 

 

Norsk: 

 

Jeg vever

 

Jeg arbeider hovedsakelig med tekstil og vev. Den håndverksmessige utførelsen og teknikken i arbeidet er viktig i mine arbeider, jeg har en grunnleggende interesse for å veve. Derfor har selve arbeidsprosessen en sentral rolle i hvordan jeg oppnår resultater. Jeg jobber konstant med inspirasjon som igjen går over til skisser i veven. 

 

Utgangspunktet for mine arbeider består i kontrasten mellom det vevde og etterbehandlingen som til sammen utgjør en helhet. Arbeidene mine kan ses på som en undersøkelse av materialitet og endringsprosesser. Jeg jobber vekselsvis med å bygge opp og bryte ned strukturelle former i arbeidene, samt undersøke balansepunkt og en tilført risiko. Jeg utforsker teknikker og etterbehandlingsmetoder som utfordrer materialets tåleevne. Jeg ønsker å trekke mine arbeider gjennom flere fagfelt. Jeg ser samspillet mellom materialer, muligheten for å kombinere veldig forskjellige materialer og lar det styre utprøving og rene eksperimenter. Materialenes egne krefter aktiviseres gjennom mekaniske prosesser som vev og fysiske kombinasjon. Målet er å kombinere dette i videre forstand gjennom å prosessere mekanisk frambragte strukturer inn i kjemiske reaksjoner/prosesser som skaper nye visuelle uttrykk. Resultater både av utprøving av materialer og de mer eksperimentelle forsøkene, vil kunne frambringe nye uttrykk, nye visuelle formasjoner og nye ideer. Det er materialenes liv og kommunikasjon som styrer produksjonsmetodene, samtidig er det basis jeg går ut fra, klare rammer for produksjon som jeg har med meg og bryter ut av. På den måten vil jeg fornye produksjonsmetoder, utvide min kunnskap om materialene og skape nye rammer for det ferdige verket.

 

Jeg er opptatt av tid, møter og mennesker. Som danner varierende opplevelser av indre og ytre landskap. Det er igjennom disse møtene titlene kommer. De er åpne og poetiske. Preget av energien og kontakten som skjer mellom mennesker. Det er mitt avtrykk, den personen jeg er.

bottom of page